ˆ

Deklaracja Dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja Dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności cyfrowej

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.pcuw.powiatnowotomyski.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.pcuw.powiatnowotomyski.pl.

Publikacja strony bip.pcuw.powiatnowotomyski.pl: 2020-02-20.

Strona aktualizowana jest na bieżąco. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa bip.pcuw.powiatnowotomyski.pl jest częściowo zgodna, pod względem technicznym, z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
  • część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej,
  • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021-03-30.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu. Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Ossowska-Duplaga. E-mail:

<e-mail>

. Telefon: 61 44 26 717.

Pod adresem https://bip.pcuw.powiatnowotomyski.pl dostępne są dane teleadresowe siedziby Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu.

Pod adresem https://bip.pcuw.powiatnowotomyski.pl/kontakt/35/ dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia, po wybraniu adresata, przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu nie zapewnia osobie doświadczającej trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zapewnia natomiast dostępność tłumacza języka migowego w sposób tradycyjny.

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy dostępnych środków komunikacji: Kancelaria, tel. +48614426732, e-mail:

<e-mail>

, e-PUAP: /PCUWNT/SkrytkaESP/ . Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Po dokonaniu zgłoszenia Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

W sytuacjach nagłych należy kontaktować się z komórką organizacyjną realizującą daną sprawę urzędową.

Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu (podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się).

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu .

Adres: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.

E-mail:

<e-mail>

.

Telefon: 61 44 26 732.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, przykładem może być: odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej , wskazanie strony internetowej lub określonej treści aplikacji mobilnej oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić w jakiej formie chce tą informację otrzymać. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe w żądanej formie, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu w Nowym Tomyślu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej bip.pcuw.powiatnowotomyski.pl była na poziomie WCAG 2.1.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu pracuje w lokalizacji przy ul. Poznańskiej 33 - budynek główny.

Budynek przy ul. Poznańskiej 33 wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony parkingu (wejście dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich). W budynku znajduje się winda.

Na parterze znajduje się również sanitariat dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na I piętrze budynku znajduje się kancelaria Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu.

Dostęp do pomieszczeń na I piętrze przy użyciu schodołaza.

Do biur Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu jest możliwość wejścia z psem asystującym/przewodnikiem.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Ossowska-Duplaga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-30 12:47:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Renata Maćkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-30 12:47:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Renata Maćkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-30 12:47:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
905 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »